Český rybářský svaz - MO Litovel
Menu

Členská základna

Úvod » Členové

V posledních letech se počet členů naší organizace pohybuje kolem 750 členů.

Ke dni 31. 12. 2016 měla naše organizace

Dospělí 663 členů
Mládež (16 - 18 let) 9 členů
Děti (do 15 let) 70 členů
Celkem 742 členů

Dle Stanov a Jednacího řádu jsou řádní členové rozděleni do tří základních věkových kategorií:

  1. dospělí – od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne věku 19 let věku,
  2. mládež – od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 16 let věku do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku,
  3. děti – od začátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 15 let věku.

Za řádného člena Svazu může být přijat občan s trvalým pobytem na území České Republiky. Dokladem členství je platný členský průkaz. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor místní organizace. Členství zaniká : vystoupením, zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku do konce února příslušného roku, vyloučením, úmrtím. Za člena ČRS nesmí být přijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze Svazu vyloučen.

Jak se stát členem a rybářem

Dospělí a mládež musí vyplnit řádnou přihlášku na základě které budou pozváni na školení, které se v naší organizaci koná jedenkrát ročně, zpravidla v měsíci únoru. Po absolvování školení, úspěšném složení zkoušek a zaplacení členského příspěvku se dotyčný stává řádným členem a dostane potvrzení pro vydání prvního rybářského lístku. Rybářský lístek vydává příslušný Obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště. Na základě Rybářského lístku je možno zájemci vydat povolenku k lovu ryb. Tato povolenka držitele opravňuje lovit ryby na rybářských revírech podle rozsahu její platnosti.

Termín pro podání řádné přihlášky a konání zkoušek bude včas vyvěšen na těchto webových stránkách a na vývěskách naší organizace. Jedna vývěska se nachází vedle poštovní schránky před budovou ČRS, MO – Litovel (ul. Palackého), druhá vývěska se nachází ve výloze galanterie (ul. Masarykova).

Děti, které se chtějí stát rybáři musí také absolvovat základní školení, které má formu rybářského kroužku, který se koná jednou za čtrnáct dní v pondělí od 15:30 do 17:00 hod. Děti zde získávají základní nejen teoretické, ale i praktické znalosti z oboru rybářství a jsou připravovány k úspěšnému složení zkoušek pro získání prvního rybářského lístku.

Děti, které jsou již držiteli rybářského lístku mají možnost se také scházet v rybářském kroužku pro pokročilé, který se koná jednou za čtrnáct dní. Přesný termín schůzek bývá včas sdělen na základě zájmu dětí.

Termíny kroužků budou také vyvěšeny na těchto webových stránkách a vývěskách naší organizace jak je již uvedeno výše a dále budou vyvěšeny letáky ve školách.